சமீபத்திய நிகழ்வுகள் (2012 - 2013)

குவைத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத் திறப்பு விழா  -  22 May 2007

குவைத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத் திறப்பு விழா

குவைத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத் திறப்பு விழா - 22-05-2007