சமீபத்திய நிகழ்வுகள் (2012 - 2013)

செப்டம்பர் 2011 - தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் இந்திய தூதருடன் சந்திப்பு  -  1 Sep 2011

செப்டம்பர் 2011 - தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் இந்திய தூதருடன் சந்திப்பு