உறுப்பினர் படைப்புகள்

செம்மொழி

தேவிரவி, புதுகை

ஒளவை பாட்டியின் அமுதமொழி தமிழ்
அதியமான் கண்ட ஆட்சிமொழி தமிழ்
பாண்டிய மன்னன் வேண்டிய தமிழ்
பாவேந்தர் பாடியதும் இப்பாகு தமிழ் ….!

சோழ வம்சத்தின் சொத்தும் தமிழ்
சோழனின் மனுநீதிக்கு வித்தும் தமிழ்
வள்ளுவன் வளர்த்த வளமைமொழி தமிழ்
வல்லளார் அன்போடு வணங்கியதும் தமிழ் …!

இதிகாச காலத்தில் இருந்ததும் தமிழ்
அதிசயமாய் நயாகரா அருவியிலும் தமிழ்
விடியலுக்காய் போராடி வீழாத தமிழ்
வீருகொண்டு புலியாய் பாய்வதும் தமிழ் …!

எந்தையும் யாய்யும் பேசும்மொழி தமிழ்
சிந்தையில் சுழலும் சுந்தரத் தமிழ்
சிந்துகவி புனையும் இச்சங்கத் தமிழ்
பிந்தைய நாளிலும் இறவா தமிழ் …!