சமீபத்திய அறிவிப்புகள் - (2010-2011)
Ladies day   -  15 Apr 2011
Ladies day

Ladies day

15-04-2011

Mega programme   -  21 Jan 2011
Mega programme

Mega programme

21-01-2011

Children's day   -  26 Nov 2010
Children's day

Children's day

26-11-2010

 

Y.G.Mahendran Drama   -  22 Oct 2010
Y.G.Mahendran Drama

Y.G.Mahendran Drama

22-10-2010

Inaugural   -   4 Jun 2010
Inaugural

Inaugural function

04-06-2010